ADMINISTRATÍVA


Spoločnosť OROL s.r.o. ponúka kompletné poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností a plnenia všeobecných spoločensko-právnych povinností aj medzinárodne pôsobiacich spoločností.

 

Prehľad našich služieb:

 • zakladanie spoločností
 • menovanie a odvolávanie konateľov, členov predstavenstva a dozornej rady, zmena podielov, zmena súvahových dní, uznesenia o použití zisku atď.
 • poradenstvo ohľadom povinností a zodpovednosti konateľov a členov predstavenstva
 • vedenie zákonných registrov a zápisníc
 • príprava zákonných zápisníc zo zasadnutí valného zhromaždenia
 • preberanie hlásení a vyhlásení, podávanie účtovných závierok, formulárov na registrový súd, vyhlásení ako aj oznámení k verejným zoznamom a obchodným registrom v danom právnom systéme
 • poradenstvo pri plnení daňových povinností
 • kúpa, predaj
 • reštrukturalizácie
 • likvidácia spoločností
 • vypracovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov
 • konkurenčné doložky, dohody o dôvernosti
 • nasadenie zamestnancov v zahraničí, poradenstvo pre expatriotov, pracovné právo dane a sociálne zabezpečenie v súvislosti s vyslaním do zahraničia,
 • poradenstvo ohľadom odmien a vedľajších plnení, dôchodkové zabezpečenie v rámci zamestnaneckého vzťahu, poradenstvo z hľadiska daní a sociálneho zabezpečenia,
 • kolektívne pracovno-právne vzťahy, podnikové spolurozhodovanie – na národnej a medzinárodnej úrovni, európska podniková rada, vedenie rokovaní s odbormi
 • ukončenie pracovných vzťahov, dohody o ukončení pracovného pomeru
 • reštrukturalizácia, ukončenie činnosti, personálne opatrenia
 • zastupovanie zamestnávateľov v pracovno-právnych sporoch 

Návrhy na vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia

Návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia z ekonomického a daňového hľadiska: na rozdelenie hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie, na vysporiadanie straty.

 

Tvorba interných smerníc

Cieľom je klientom vypracovať funkčné ekonomické smernice, interné firemné predpisy riešiace napr. obeh účtovných dokladov, spracovanie tuzemských a valutových pokladní, zásoby, pracovno-právne otázky, čerpanie sociálneho fondu, prípadne poskytnúť dozor pri ich uplatňovaní vo firemnom živote.

 • vypracovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov
 • konkurenčné doložky, dohody o dôvernosti
 • nasadenie zamestnancov v zahraničí, poradenstvo pre expatriotov, pracovné právo dane a sociálne zabezpečenie v súvislosti s vyslaním do zahraničia,
 • právne poradenstvo ohľadom odmien a vedľajších plnení, dôchodkové zabezpečenie v rámci zamestnaneckého vzťahu, poradenstvo z hľadiska daní a sociálneho zabezpečenia,
 • kolektívne pracovno-právne vzťahy, podnikové spolurozhodovanie – na národnej a medzinárodnej úrovni, európska podniková rada, vedenie rokovaní s odbormi
 • ukončenie pracovných vzťahov, dohody o ukončení pracovného pomeru
 • reštrukturalizácia, ukončenie činnosti, personálne opatrenia
 • zastupovanie zamestnávateľov v pracovno-právnych sporoch