DANEDane počas korony aj po korone.

Na základe objednávky klienta vykonáme overenie účtovných zápisov z daňového pohľadu a to buď ako celku, podrobne po položkách alebo iba obmedzene napríklad podľa jednotlivých účtovných období, hospodárskych stredísk - oblastí, podľa želaného rozsahu. Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole, pri rokovaniach so správcom dane, zostavovaní a podpisovaní daňových výkazov.

 Po zostavení Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkaz cash flow  vyhotovíme:

  • Daňové priznanie  k dani z príjmov právnických osôb.

  • Daňové priznanie k dani z príjmov  fyzickej osoby.

  • Služby spojené s odkladom daňového priznania k daní z príjmov právnických osôb.

  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

  • Priznanie k dani z prevodu nehnuteľnosti.

  • Priznanie k dedičskej dani a darovacej dani.


Optimalizácia daňového základu

Príprava všetkých daňových povinností klienta, priebežné vyhodnocovanie základu dane, jeho optimalizácia v rámci platnej legislatívy.
Pri dlhodobej spolupráci sme naším mandantom k dispozícii i pre operatívne daňové a účtovné poradenstvo emailom aj po telefóne.